Cenzorat

Aplicarea procedurilor de control pentru prevenirea si detectarea din timp a fraudelor si erorilor ajuta oamenii de afaceri sa afle o opinie profesionala despre corectitudinea contabilitatii societatii.

Indeplinim mandatul de cenzor la societati comerciale si organizatii nonprofit.

1 – Societati comerciale:

Indeplinirea mandatului de cenzor sa face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor la societatile comerciale (elaborat de CECCAR) precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.

Cenzorii au obligaţia de a supraveghea gestiunea societăţii, de a verifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, de a verifica dacă registrele sunt regulat ţinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit legii, de a convoca adunarea generală, atunci când nu a fost convocată de administrator, de a aduce la cunoştinţă administratorilor sau adunării generale neregulile din activitatea societăţii, de a participa la adunările generale ale acţionarilor, fără a avea drept de vot, de a veghea ca dispoziţiile legii să fie respectate.

2 – Organizatii nonprofit (Asociatii de proprietari, Asociatii si Fundatii):

Cenzorul este ales de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari. Daca acest lucru nu este posibil, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.

Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:

  • verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
  • verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
  • verifica gestiunea financiar-contabila;
  • cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.

Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.

Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau in solidar, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.

Valcont Audit SRL